Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Postup pri prijímaní uchádzačov do Zariadenia pre seniorov Vranov nad Topľou.

Postup pri príjímaní uchádzačov

Tlačiť

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci, alebo mestu.
Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov.
Ak je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu po posúdení všetkých náležitosti obec vydá: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, so stupňom odkázanosti najmenej IV, to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ ak má záujem: "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" so zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.
K žiadosti doloží prílohy:

- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
- vyhlásenie o majetku žiadateľa
- ak je vydaný doklad o obmedzení právnej spôsobilosti, doložiť kópiu
- ak je vydaná plná moc, doložiť kópiu
Ak v ZpS nie je voľné miesto, prípadne žiadateľovi nevyhovujú podmienky nástupu, je zaradený do zoznamu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

 

Kontakt

Adresa:
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
Riaditeľ
0917379271
riaditel@zpsvranov.sk
Hospodárka-asistentka riaditeľa-archivárka
0574423538
hospodarka@zpsvranov.sk
Úsek odborných činností-zástupca riaditeľa
0574423538
0919218233-vedúca
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie opatrovateľských činností
0919218232
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Oddelenie sociálnej práce
0919218231
socialny@zpsvranov.sk
Úsek vnútornej prevádzky
0574423538
prevadzka@zpsvranov.sk
Úsek stravovací
0574423538
stravovanie@zpsvranov.sk
Ekonóm-účtovník-personalista
0574423538
uctovnicka@zpsvranov.sk
 
MESTO – MESTSKÝ ÚRAD
www.vranov.sk